Ταμειο αλληλοβοηθειας

ΕΛΜΕ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  

                                           « Κώστας  Βάσιος»

Άρθρο 1. Ίδρυση.

Ιδρύεται στην ΕΛΜΕ Κέρκυρας Ταμείο Αλληλοβοήθειας για τους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη της ΕΛΜΕ.

Μέλη του ταμείου μπορεί να είναι κάθε καθηγητής μέλος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας μετά από αίτησή του και ετήσια συνδρομή 24 €.

Το ταμείο διοικείται από πενταμελή επιτροπή η οποία εκλέγεται από την ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του κλάδου ομόφωνα και απολογείται στη γενική συνέλευση δύο φορές το χρόνο ( εκ των οποίων μία στην εκλογοαπολογιστική).

 

Άρθρο 2. Σκοπός του Ταμείου

α) Η παροχή οικονομικής αρωγής στους καθηγητές, μέλη των ΕΛΜΕ και των οικογενειών τους για εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας.

β) Η οικονομική στήριξη προς τα μέλη της ΕΛΜΕ, σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων, όταν, μετά από παρακράτηση των αποδοχών τους, αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους.

 

Άρθρο 3.Πόροι του Ταμείου

Πόροι του ταμείου είναι:

α) Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των των εκπαιδευτικών –μελών του.

β) Η έκτακτη συνδρομή των μελών, σε εξαιρετικές περιστάσεις, που καθορίζεται από Γενική Συνέλευση του σωματείου.

γ) Δωρεές και προαιρετικές εισφορές, οι οποίες γίνονται δεκτές από το Δ.Σ της ΕΛΜΕ και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 4. Οικονομική αρωγή.

Η οικονομική αρωγή ειδικότερα παρέχεται για την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών των καθηγητών και των οικογενειών τους που προκύπτουν από:

α) σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και τα οποία δημιουργούν ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό κόστος, που αδυνατούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι ίδιοι.

β) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους όπως θάνατος του συναδέλφου, ατυχήματα, παρατεινόμενη ασθένεια ή αναγκαστική αναρρωτική άδεια με μειωμένες αποδοχές (διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας) χωρίς άλλο εισόδημα.

γ) παρακράτηση των αποδοχών τους από τη συμμετοχή τους σε μεγάλης διάρκειας απεργιακές κινητοποιήσεις, στην περίπτωση που δεν έχουν άλλο οικογενειακό εισόδημα.

δ) δικαστικές δαπάνες για νομική στήριξη σε περίπτωση πειθαρχικής ή ποινικής  δίωξης ή αγωγής, αποκλειστικά για συνδικαλιστική δράση, για την υλοποίηση δηλαδή αποφάσεων συνδικαλιστικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των δικαστικών δαπανών, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης.

 

Άρθρο 5. Μορφές οικονομικής αρωγής

α) Χορηγία εφάπαξ.

β) Δάνειο άτοκο χορηγούμενο εφάπαξ ή τμηματικά.

γ) χορηγία προερχόμενη από προαιρετικό έρανο μεταξύ των μελών της ΕΛΜΕ Κέρκυρας για εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις και με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ της ΕΛΜΕ.

 

Άρθρο 6. Προϋποθέσεις οικονομικής αρωγής

α) Δικαιούχοι οικονομικής αρωγής είναι οι ίδιοι οι καθηγητές ή τα μέλη των οικογενειών τους εφόσον αυτοί είναι τακτικά μέλη τη ΕΛΜΕ και καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους στην ΕΛΜΕ και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

β) Μέλη της ΕΛΜΕ, που στο παρελθόν έδειξαν ασυνέπεια στην αποπληρωμή δανείων που έλαβαν ή δήλωσαν ψευδή στοιχεία, αποκλείονται από νέα αρωγή οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους.

 

Άρθρο 7. Διαδικασία οικονομικής αρωγής

Η διαδικασία οικονομικής αρωγής είναι ως εξής:

α) Ο συνάδελφος απευθύνεται για οικονομική αρωγή στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ με αίτηση-δήλωση συνυποβάλλοντας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, την αίτηση και τα παραστατικά αποφασίζει, αν αποδέχεται ή όχι το αίτημα του συναδέλφου.

γ) Η ΕΛΜΕ αποδεχόμενη το αίτημα του συναδέλφου το υποβάλλει με έγγραφό της στην πενταμελή επιτροπή μαζί με την αίτησή του και τα παραστατικά.

δ) Η πενταμελής επιτροπή εξετάζει το αίτημα, καθορίζει  τη μορφή και  ύψος της οικονομικής αρωγής και καταβάλλει το ποσό που θα αποφασίσει στο συνάδελφο. Στην περίπτωση χορήγησης δανείου καθορίζει τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου.

ε) Η ΕΛΜΕ διαθέτει το ποσό που παρέλαβε από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας στον δικαιούχο. Στην περίπτωση χορήγησης δανείου, ο δικαιούχος υπογράφει μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές, σε τράπεζα της επιλογής του, με συγκεκριμένες ημερομηνίες που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων.

 

Άρθρο 8. Αποπληρωμή  δανείου

Για την παραλαβή του δανείου ο δικαιούχος υπογράφει μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές που συνδέονται με τραπεζικό λογαριασμό όψεως  μισθοδοσίας του.

Οι εξοφλητικές δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 1/8 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του συναδέλφου και όχι περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις. Η έναρξη της καταβολής των εξοφλητικών δόσεων και ο αριθμός τους καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΛΜΕ.

Για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο η πενταμελής επιτροπή μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ της οικείας ΕΛΜΕ, να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την εξόφληση των δόσεων ή να μετατρέπει το υπόλοιπο των δόσεων σε χορηγία, όταν διαπιστώνεται αντικειμενική δυσκολία στην αποπληρωμή του δανείου.

 

Άρθρο 9. Τελικές διατάξεις

α) Η εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΛΜΕ αρχίζει μετά από την επικύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου.

β) Η είσπραξη των συνδρομών για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας θα γίνεται με παρακράτηση από τον τραπεζικό λογαριασμό των συναδέλφων μηνιαία ( 2 ευρώ το μήνα).

γ) Την πρώτη χρονιά λειτουργίας και προκειμένου το Ταμείο να αποκτήσει ένα αρχικά ικανό κεφάλαιο δε θα παρέχονται δάνεια. Για κατεπείγουσες περιπτώσεις θα γίνεται χρήση του άρθρου 5γ του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου.

 

Παρατήρηση:Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΛΜΕ Κέρκυρας είναι παλαιό αίτημα των συναδέλφων. Ήταν τελευταία επιθυμία του αποθανόντος συναδέλφου και συνδικαλιστή Κώστα Βάσιου, στην οποία ζητούσε αντί στεφάνου στην κηδεία του, τα χρήματα να κατατεθούν για τη δημιουργία του εν λόγω ταμείου. Τα χρήματα αυτά ανέρχονται στο ποσό των  3000 € περίπου.